Purperreiger Ardea purpurea

Familie: Reigers (Ardeidae)
Grootte: 70 tot 90 cm
Biotoop Moeras, oevers, rietland en ruigte
Herkomst: Zomergast, schaarse broedvogel; doortrekker in zeer klein aantal
Foto gemaakt in: Veghel